சார்பு இடப்பெயர்ச்சிக் கோட்பாடு

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_cm_cp_3.5.2.pdf ஐ சொடுக்குக

சார்பு இடப்பெயர்ச்சிக் கோட்பாடு