சார்பு இடப்பெயர்ச்சிக் கோட்பாடு

Click tal_cm_cp_3.5.2.pdf link to view the file.

சார்பு இடப்பெயர்ச்சிக் கோட்பாடு