வியாபாரத்தின் வகைகள்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_busi_Cp_11.1.pdf ஐ சொடுக்குக

வியாபாரத்தின் வகைகள்