காசோலையைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கல் வாங்கல்களை இலகுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய முறைகள்

Click tal_busi_Cp_7.6.pdf link to view the file.

காசோலையைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கல் வாங்கல்களை
இலகுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய
முறைகள்