வணிக வங்கிகளினால் பேணப்படுகின்ற பல்வேறு வைப்புக்களும் கடன்களும்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_busi_Cp_7.4.pdf ஐ சொடுக்குக

வணிக வங்கிகளினால் பேணப்படுகின்ற பல்வேறு வைப்புக்களும் கடன்களும்