අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 - විද්‍යාව I

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 - විද්‍යාව I

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு science_01.pdf ஐ சொடுக்குக