2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (වයඹ පළාත) I,II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_Sci_3tp_I_II_2016.pdf ஐ சொடுக்குக

2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (වයඹ පළාත) I,II