ගුරු මාර්ගෝප‍දේශය

Click SG11_tim_His.pdf link to view the file.

ගුරු මාර්ගෝප‍දේශය