අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2010 - සන්නිවේදනය හා මාධ්‍යය අධ්‍යයනය I/II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Communication media studies.pdf ஐ சொடுக்குக

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2010 - සන්නිවේදනය හා මාධ්‍යය අධ්‍යයනය I/II