மின்,இலத்திரன் தகவல் தொழினுட்பவியல் பகுதி-1,2-2013

மின்,இலத்திரன் தகவல் தொழினுட்பவியல் பகுதி-1,2-2013

Click tal_elec_elctr_tec_pp_2013.pdf link to view the file.