தொடர்பாடல்,ஊடகக்கற்கை பகுதி-1&2-2010

தொடர்பாடல்,ஊடகக்கற்கை பகுதி-1&2-2010

Click tal_com_medi_pp_12_2010.pdf link to view the file.