2014 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(උතුරු පළාත) - පිළිතුරු පත්‍රය

Click sol_mat_ans_nothern_2014.pdf link to view the file.

2014 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(උතුරු පළාත) - පිළිතුරු පත්‍රය