2.4.3 සෛලය හා අනෙකුත් උප සෛලීය සංඝටක වලල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය