3.3 - චරිත හා අවස්ථා ප්‍රතිනිර්මාණය කරයි.  (ජීව මූර්ති නිර්මාණය)