3.0 ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ඇසුරින් මූලික න්‍යාය ප්‍රකට කරයි.