5.1.3 නාට්‍ය පෙළ රසවින්දනය. 5.2.3 නාට්‍ය පෙළ රංගයක් බවට පත්කර ඇති ආකාරය විමසීම. - 2 කොටස