5.3 - නාට්‍ය කෘති පරිශීලනයෙන් නව ජීවන දෘෂ්ඨියක් ඇති කරගනියි.