6.2.1 තෝරාගත් දේශීය කලා කරුවන්ගේ නිර්මාණ රසාස්වාදය