මාතෘකා ලුහුඬු සටහන

 • මාතෘකාව 1

  மகிழ்ச்சிகரமான இல்லத்தில் வாழ்வோம்

  • මාතෘකාව 2

   ஆரோக்கிய வாழ்விற்கான மானிடத் தேவைகளைப் பெற்றுக் கொள்வோம்

   • මාතෘකාව 3

    அன்றாட வாழ்க்கைச் செயற்பாடுகளை இலகுபடுத்த சந்தத்துடன் செயற்படுவோம்.

    • මාතෘකාව 4

     முறையான கொண்ணிலைகளைப் பேணி அழகான உடற்தோற்றத்தை பெறுவோம்.

     • මාතෘකාව 5

      விளையாட்டுக்களில் ஈடுபட்டு ஓய்வை உபயோகமான முறையில் கழிப்போம்

      • මාතෘකාව 6

       மெய்வல்லுனர் விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடுவோம்

       • මාතෘකාව 7

        விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடுவதன் மூலம் விளையாட்டுச் சட்டத்திட்டங்களுக்கு மதிப்பளிப்போம்

        • මාතෘකාව 8

         ஊட்டம்மிக்க உணவை உட்கொண்டு ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம்

         • මාතෘකාව 9

          உடற் தொகுதிகளின் ஆரோக்கியத்தைப் பேணி வினைத்திறனுடன் வாழ்வோம்

          • මාතෘකාව 10

           உடற் தகைமைகளை வளர்த்து சமநிலை ஆளுமையைப் பேணுவோம்

           • මාතෘකාව 11

            நோய்களிலிருந்து நிவாரணம் பெறச் செயலாற்றுவோம்

            • මාතෘකාව 12

             மனவெழுச்சிச் சமநிலையை சிறந்த சமுகத் தொடர்புகளுக்குப் பயன்படுத்துவோம்

             • මාතෘකාව 13

              அன்றாட வாழ்வில் சந்திக்கும் சவால்களுக்கு முகங்கொடுத்து