දිශා?
?
?
?

එක් එක් දිශා මත ඇති දේ සෙවීමට දිශා මත click කරන්න.

ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය